Učivo probírané v dubnu - 17. týden

Učivo probírané v dubnu - 17. týden

SL. do str. 73.

Vyvození hlásky Ž, Ř.

Tvořivé činnosti s literárním textem - výtvarný doprovod čteného textu.

Písanka do str. 19.

Uč.M. do str.41.

Zk.jednotky délky(metr).

Měření délky na dílky - odhadování a srovnávání délky úsečky s využitím pomůcek.

Matematické pojmy: sčítanec, sčítanec, součet.

ORIENTACE V ČASE A ČASOVÝ ŘÁD

Roční období (orientování se v čase - rok, měsíc, vyjmenování ročních období).