Probrané učivo od 20. 4. - 24. 4. 2015


Český jazyk - vyjmenovaná slova po V - slova s předponou vy, vý
Slovní druhy - číslovky - určité, neurčité, základní, řadové
Matematika - násobení dvojciferných čísel číslem jednociferným pod sebe, řešení slovních úloh, procvičování násobilky
Prvouka - živočichové - BEZOBRATLÍ