Kontrolní písemná práce

Ve středu 17. ledna budeme psát kontrolní písemnou práci z českého jazyka (slova příbuzná, stavba slova, synonyma, antonyma, homonyma, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, přísudek holý, rozvitý a několikanásobný, předpony s-, z-, vz-, předložky s a z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, kategorie podstatných jmen, slovní druhy).